Integritetspolicy

Villkor & Cookies

1. Köpinformation

Beställda produkter förblir HÄLSINGs egendom till dess de till fullo är betalda.

Din order kommer att skickas från vårt centrallager i Helsingborg. Ändringar och tillägg måste göras innan din order behandlas och skickas från oss. Om du upptäcker eventuella felaktigheter på din order är det därför viktigt att du omgående kontaktar oss för att om möjligt ändra din order.

Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager.

2. Priser och betalsätt

Samtliga priser anges inklusive moms inom EU och exklsuive moms utanför EU. Efter att en beställning bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.

3. Leveransinformation

HÄLSING skickar utekök färdigmonterade hem till kund. Det är tyngre gods som levereras på pall, vilket sker till gatuplan helgfri vardag mellan kl 08-17. Vi erbjuder fri frakt inom fastlandet. Vi förbehåller oss rätten att debitera kunden tilläggsfrakt vid leveranser utöver det normala. Om kunden inte mottager/löser ut frakten så debiteras kunden för returfrakt samt administration.

Meddelande om eventuella avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du i samband med orderbekräftelsen, alternativt i efterhand via separat mail. Du har då givetvis rätt att avstå, alternativt ändra din beställning. Skulle någon av produkterna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga produkter på din order kan vi i vissa fall dela din beställning.

Hämta själv – Beställ din vara på nätet och hämta sedan när det passar dig på vårt lager i Helsingborg.

4. Transportskador och felexpediering

Tranpsortörens ansvar som transportör inträder när transportören genom behörig personal omhändertagit sändningen för befordran, och upphör när sändningen på bestämmelseorten utlämnats till mottagaren eller ställts till dennes förfogande. Skada, minskning eller förlust som är synlig ska anmälas genast vid godsets mottagande och antecknas i det kvitterade exemplaret av transportdokumentet eller annan handling. Mottagare av en sändning är skyldig att i omedelbar anslutning till mottagandet kontrollera om varan har en av emballaget dold skada. Dold skada ska anmälas till transportören snarast, dock senast sju (7) kalenderdygn från mottagandet av sändningen.En beställning som är felaktigt expedierad rekommenderar vi dig att anmäla det snarast möjligt till oss. En ny korrekt leverans kommer då att ske till dig per omgående utan extra kostnad.

Force Majeure - HÄLSING är inte ansvariga för skada eller försening som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, mobilisering, krigshändelse, beslag, valutarestriktion, systemfel, fel eller inskränkningar i leveranser från underleverantörer, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som antingen hindrar eller försvårar HÄLSINGs fullgörande i sådan grad att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

5. Garanti och reklamation

Vi strävar efter att du som kund skall känna dig trygg när du handlar hos oss. Därför erbjuder vi mycket förmånliga garantivillkor. Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Vi ger dig generellt 10 års garanti på våra utekök bortsett från vissa slitagedelar. Innan en garantireparation eller ett garantiutbyte kan godkännas behöver vi undersöka produkten. I det fall produkten inte är behäftad med ett garantifel, utan ett så kallat handhavandefel (inkluderar felaktigt inställd produkt, skada som beror på oaktsamhet mm), har vi rätt att debitera dig för undersökningskostnaden. Fraktkostnader och hanteringsavgifter tillkommer.

6. Ångerrätt och Öppet köp

Vi erbjuder dig 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan förutsatt att varan är oanvänd. Ångerrätt gäller inte varor som byggs efter personliga anvisningar. För att utnyttja ångerrätten ber vi dig meddela oss om det så snart du vet att du vill ångra ditt köp. Tänk på att du står för ansvaret om produkten skadas när den fraktas tillbaka till oss, se därför till att varan är väl förpackad. I de fall tillbehör saknas eller fysisk skada finnes, förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att återställa varan till funktionellt skick.  Vid nyttjande av din ångerrätt står du som kund för returfrakten (tänk på att returkostnaderna kan bli höga, uppemot 10.000kr). Övriga kostnader, såsom kostnad för varan och frakt från oss till dig kommer att återbetalas. En återbetalning/kreditering sker i första hand till det ursprungliga betalsättet, vilket normalt sker inom 10 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Återbetalning kan enbart ske till samma kort som användes vid köptillfället.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till info@halsingkitchen.se
Ångerblankett finns på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.
7. Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Även foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål?
Namn, adress, mobilnummer, personnummer, IP-adress för administrering av dina inköp, marknadsföring via fysiska utskick: så som gåvor och inbjudningar, bokföringsändamål. Vid betalning med SVEA, hämtas personuppgifter med hjälp av ditt personnummer. Detta för att säkerställa att leveransen skickas till folkbokföringsadressen.

Rättslig grund Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Dina personuppgifter sparas i en (1) månad eller tills att du som kund valt att aktivt radera din information. Därefter kommer endast information som är nödvändig utifrån bokföringslagen att sparas.

Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas eller utbytas till något annat företag, utan ditt samtycke. Däremot kan dina uppgifter komma att delas med våra underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden.

Vilka kan vi i så fall, komma att dela dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan komma att delas och behandlas av våra enstaka samarbetspartners, så som plattformsleverantörer och sociala medier, för de ovan angivna ändamålen. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och som vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med, för att maximera våra kunders säkerhet.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav.
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundrådgivning), får tillgång till personligt identifierbar information och de datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. Dina uppgifter sparas inte längre än den ovan angivna tiden.
Vi kan även komma att överföra personuppgifter till underleverantörer om vi anser det nödvändigt för uppfyllandet av våra åtaganden gentemot dig som kund.
Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till information
Rätt till registerutdrag
Rätt till rättelse
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Rätt till begränsning av behandling
Rätt att göra invändningar
Dataportabilitet
Klagomål
Skadestånd

Du har som kund rätt att kostnadsfritt en gång per år – efter skriftlig begäran till oss på ovan angiven adress – få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.
Du har även rätt som kund att begära att bli glömd och därmed raderad ur våra system. Nödvändiga personuppgifter som namn och adress finns dock kvar i vårt affärssystem för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifter som telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuellt personnummer är däremot borttagna.
Vi vill också informera om att marknadsföring som är kopplat till din webbläsare och som är cookie-baserade, måste du själv inaktivera i din webbläsares inställningar.
Maila info@halsingkitchen.se och ange att vi ska radera samtliga uppgifter om dig som kund. Du kommer sedan få ett skriftligt svar på att åtgärden vidtagits. OBS att i samband med att du som kund blir glömd i våra system, är det upp till dig som kund att påvisa ett eventuellt tidigare köp.
Som kund har du även rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som finns lagrade i våra system. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Anser du att vi som personuppgiftsansvarig har behandlat dina uppgifter i strid mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och gör en bedömning om tillsyn ska inledas.

Gällande skadestånd skriver Datainspektionen ”En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.”. Det betyder att du har rätt att begära skadestånd från personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde, eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Vill du läsa mer om konsumenters rättigheter gällande personuppgifter finns det att läsa hos Datainspektionen som är ansvarig myndighet.
Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies används för att maximera en webbplats funktioner och därigenom kunna förbättra köpupplevelsen. Med hjälp av cookies kan webbplatsen bl.a. hålla reda på vilka varor du har placerat i varukorgen.
En cookie är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera besökaren.
Det finns två typer av cookies och vi använder oss av båda. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator, dessa används för att exempelvis kunna mäta hur du som besökare rör dig på hemsidan.
Den andra typen av cookies som vanligtvis används är ”Session-Cookies”. Under tiden du är inne och besöker webbplatsen delar vår webbserver ut en unik identifieringssträng för att inte blanda ihop dig med andra besökare. En ”Session-Cookie” lagras aldrig permanent på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder även tredjepartscookies för att maximera köpupplevelsen. För att du problemfritt ska kunna använda halsingkitchen.se krävs det att du har cookies aktiverat.

Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja. Om du önskar att avstå från att cookies används så stänger du av det i din webbläsares säkerhetsinställningar. Tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.
Läs mer om cookies på Post och Telestyrelsens webbplats (https://www.pts.se/).
Om du önskar stänga av marknadsföring som sker utanför vår plattform, gör enligt nedan. Notera att denna typ av marknadsföring kan endast du själv stänga av.

För att stänga av intressebaserad marknadsföring från Facebook/Instagram:
https://www.facebook.com/ads/preferences/edit/ – Under rubriken ”annonsinställningar”.

För att stänga av intressebaserad marknadsföring från Google:
Om du inte är inloggad på ett Google-konto besök adressen https://adssettings.google.com/anonymous Klicka på de två blå knapparna intill rubrikerna så att de blir gråa. På rutorna som kommer upp, klicka på ”Inaktivera”. Om du är inloggad på ett Google-konto: Besök adressen https://adssettings.google.com/authenticated Klicka på den blå knappen till höger om rubriken så att den blir grå. Det kommer nu upp en ruta, klicka på ”Inaktivera”.
8. Kontakt

HÄLSING i Helsingborg AB
559067-5178
Allerumsvägen 330
25476 Allerum